Zámeček Pardubice

O nás

Spolek Zámeček oficiálně vznikl v r. 2011. Tehdy s názvem  ,,Občanské sdružení za záchranu Zámečku“ a měl za cíl záchranu tohoto historického skvostu. V té době byl ,,Zámeček – Larischova vila“ v majetku firmy Foxconn a trvale chátral. V roce 2013 Spolek Zámeček oslovil Československou obec legionářskou se žádostí o spolupráci a pomoc při záchraně této nejen pro pardubáky velmi významné budovy. V roce 2014 probíhala jednání mezi společností Foxconn, ČsOL a Spolkem Zámeček o možném způsobu převodu budovy a přilehlého pozemku. V roce 2015 společnost Foxconn prodala budovu i s pozemkem za symbolickou jednu korunu ČsOL.

Spolku se podařilo vypátrat demontované a odvezené dřevěné obložení stropu v jídelně. Spolek zajišťuje činnost technického dozoru investora v průběhu rekonstrukce budovy Larischovy vily. Tuto činnost pro stavebníka provádí bez nároku na odměnu.

Spolek obdržel několik ocenění a poděkování od organizací a institucí (viz obdržená ocenění).

Spolek Zámeček

Ing. Jiří Horák

Předseda
stavební inženýr, který se stavařinou živí celý život. Pomoc při záchraně ,,Zámečku" je pro něj samozřejmost.

MgA. Tomáš Novotný

Místopředseda
Narodil se roku 1985 ve Šternberku u Olomouce, celý dosavadní život však strávil v Pardubicích. O budově Zámečku se poprvé doslechl v roce 2004, kdy ukončoval studium na pardubické Obchodní akademii. Od té doby věnuje Larischově vile – její historii, lidem s ní spojeným a současné problematice okolo ní podstatnou část svého času. Mezitím vystudoval Muzikálové herectví na brněnské JAMU a v současnosti se živí jako herec na volné noze. Objevuje se především na scéně pražského divadla SeMaFor, Městského divadla Brno či na prknech Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.

Pyšní se dnes již přátelským vztahem s posledním potomkem rodu Larisch-Mönichů v Čechách – hrabětem Karlem Larischem-Mönichem, který s Občanským sdružením ochotně spolupracuje.

PhDr. Jiří Kotyk, PhD.

Místopředseda
Narozen roku 1946 v Pardubicích. Historik a emeritní pedagog Univerzity Hradec Králové, čestný občan Pardubic. Je předsedou Společností J. Kašpara a J. Pernera a členem výboru Klubu přátel Pardubicka. 

Dlouhodobě se věnuje regionalistice Pardubicka jako vedoucí redaktor ZPRÁV Klubu přátel Pardubicka. V roce 1995 publikoval „Pardubické podobizny“, v roce 1993 „Pardubice dříve a nyní“ a roku 2009 monografii vlastivědného pracovníka „F.K. Potěšil“. Jako člen odborné komise ČBK zveřejnil v roce 2001 v nakladatelství Vyšehrad práci „Spor o revizi Husova procesu“. Zabývá se i problematikou českého fašismu, heydrichiádou na Pardubicku a nezákonnými procesy 50. Let.

V roce 1993 publikoval v pravidelné rubrice ZPRÁV Klubu přátel Pardubicka práci „Osudy pardubického Zámečku v letech 1885 až 1937.“

V roce 20215 vydal knihu o H. a V. Krupkových "Hana a Václav Krupkovi - Legenda a skutečnost" a také brožuru o historii Zámečku"Pardubický Zámeček a jeho osudy".

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Místopředseda
Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. pracuje jako pedagog a badatel na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Absolvoval několik dlouhodobých stáží na výzkumných pracovištích ve Španělsku a v Japonsku (téměř 6 let). Řadu let se podílel na organizaci výzkumu v ČR v rámci RVVI, KHV, GAČR atd. Pracuje jako recenzent pro řadu mezinárodních odborných časopisů. Jeho odborný zájem je dlouhodobě zaměřen na studium fyzikálně-chemických vlastností nekrystalických materiálů a podchlazených sklotvorných kapalin s akcentem na nukleačně-růstové procesy, strukturní relaxaci a viskozitní chování. Publikoval více jak 200 vědeckých prací v mezinárodních odborných časopisech. V letech 2006-2010 a 2018-2021 vykonával funkci rektora Univerzity Pardubice a působil též jako místopředseda České konference rektorů. V současnosti působí jako viceprezident celosvětové odborné společnosti International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry.

Významní členové

Plukovník gšt. v.z., PhDr.Eduard Stehlík,Ph.D., MBA

Judr. Dalibor Kovář

Lída Ministrová, MBA

Podporují nás

Brigádní generálka, prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., vystudovala Přírodovědeckou fakultu dnešní Masarykovy univerzity, obor fyzikální chemie. V roce 1993 nastoupila na Vojenskou lékařskou akademii, která se v roce 2004 transformovala na Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (UO). Od roku 2014 zastává pozici vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie, kde se zaměřuje na vysoce infekční biologická agens a působí jako expert v ochraně proti biologickým látkám.

V roce 2001 absolvovala doktorské studium v oboru klinická imunologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a v roce 2013 habilitační řízení v programu infekční biologie na Fakultě vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové. V březnu 2021 byla jmenována prezidentem republiky Milošem Zemanem na návrh Vědecké rady Univerzity obrany profesorkou pro obor Infekční biologie.

V roce 2006 vstoupila do profesionální armády a v roce 2015 absolvovala Kurz generálního štábu. V červnu 2020 byla zvolena Akademickým senátem UO kandidátkou na rektora. 29. července 2020 byla jmenována prezidentem republiky Milošem Zemanem do funkce rektorky-velitelky Univerzity obrany na funkční období od 1. srpna 2020 do 31. července 2024. 8. května 2021 byla jmenována prezidentem republiky Milošem Zemanem do hodnosti brigádní generálky.